QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚT NAOH 99%

QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚT NAOH 99%
Đánh giá
 đặc xút.

Xút điều chế bằng điện phân theo phương pháp màng ngăn, có ba thành phần

chủ yếu:

NaOH: 100-140g/l; NaCl: 160-200g/l; Nước:  ~900g/l

Độ tan của muối sẽ giảm nhiều khi tăng nồng độ xút trong dung dịch. Do đó cần phải cô đặc để nâng cao nồng độ của xút và loại được muối ăn trong dung dịch. Với dung dịch xút khoảng 40-50%, nhiệt độ hạ từ 100oC xuống 20o, độ tan của muối trong dung dịch giảm 2/3.

Độ tan của muối trong dung dịch xút đã cô đặc

 Hàm lượng xút

trong dung dịch (%)

Độ tan của muối ở những

nhiệt độ khác nhau (g/l)

 Tỷ trọng hàm lượng muối ở

20oC so với 100o(%)

100oC

20oC

42

48,3

18,4

38

50

46,6

13,9

29,9

Hình . Độ tan của muối ăn trong dung dịch xút ở những nhiệt độ khác nhau

–  Giai đoạn I: cô đặc qua ba nồi liên tiếp cho tới nồng độ 25-26% NaOH (khoảng 340g/l)

–  Giai đoạn II: dùng hơi thứ cấp của nồi đầu ở giai đoạn thứ nhất cô đặc tiếp dung dịch

xút đến nồng độ 42-50%.

Sản xuất xút tinh thể:

Xút tinh thể thuận lợi khi cần bảo quản và vận chuyển đi xa.

Dung dịch xút có nồng độ khoảng 50% được bơm vào thiết bị truyền nhiệt. Nhiệt được tận dụng nhiệt thừa bằng hơi thứ của các thiết bị cô đặc, dung dịch xút được cô đặc qua ba giai đoạn:

–  Giai đoạn I: đưa dung dịch xút tới nồng độ 65%. Gia nhiệt bằng hơi thứ của thiết bị cô đặc.

–  Giai đoạn II: đưa nồng độ xút lên 70-72%. Thực hiện ở áp suất 8 atm, và nhiệt độ

3800C.

–  Giai đoạn cuối: ở áp suất thấp. Tại đây, dung dịch hoàn toàn hết nước, hàm lượng

chất rắn đạt được 99%.

Xút nóng được đưa vào thiết bị kết tinh liên tục kiểu trống quay. Trong lòng trông chia thành các khu vực riêng có nhiệt độ khác nhau. Xút kết tinh trên ngoài của trống, được dao gạt gạt rơi xuống máy nghiền, rồi từ đó đưa đi đóng bao.